تحقیر یک مبارز در کنار خیابان توسط عوامل شعبان بی مخ ( جعفری ) در ایام کودتای 1332


تحقیر یک مبارز در کنار خیابان توسط عوامل شعبان بی مخ ( جعفری ) در ایام کودتای 1332

تحقیر یک مبارز در کنار خیابان توسط عوامل شعبان بی مخ ( جعفری ) در ایام کودتای 1332


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی