دوستان رئیس «سیا» در ایران


1418 بازدید

دوستان رئیس «سیا» در ایران
در سند زیر نام چند نفر از دوستان و مرتبطین ایرانی کلنل یاتسویچ رئیس «سیا» در ایران فاش شده است.