تصویری از روزنامه المحرر چاپ بیروت 30 شهریور 1351
عنوان مقاله: «پیام امام خمینی به ملت ایران»


4310 بازدید

تصویری از روزنامه المحرر چاپ بیروت  30 شهریور 1351<br> عنوان مقاله: «پیام امام خمینی به ملت ایران»