دلیل زندانی شدن مدیر کل ارز بانک مرکزی


2238 بازدید

دلیل زندانی شدن مدیر کل ارز بانک مرکزی
به: 311
از: 20 ه‍ 11
شماره گزارش: 222/12/20 ه‍ 11
تاریخ گزارش: 15/9/51
موضوع: انتشار لیستی از مقامات که ارز از کشور خارج کرده‌اند
به طوری که گفته می‌شود انتشار لیست مورد بحث و اعتصاب‌ کارکنان بانک مرکزی این بوده است که در مهرماه سال جاری یکی از کارکنان والاحضرت اشرف پهلوی به بانک ملی و مرکزی مراجعه کرده و درخواست تبدیل و حواله 800 میلیون تومان به ارز و خارج شده است که آنها چون ارز موجود نداشتند این کار را آن روز نکرده‌اند و این موضوع موجب ناراحتی مشارالیها شده و همان روز مدیرکل ارز بانک مرکزی دستگیر و به زندان افتاده است.
نظریه شنبه: مطالب بالا مطرح شده است.
نظریه یکشنبه: نظریه شنبه تأیید می‌گردد. بدیع
نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه تأیید می‌گردد. عارف
نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه تأیید می‌گردد. پ. ترجمان