تقویت حزب ایران نوین توسط دهقانان!


1510 بازدید

موضوع: حزب ایران نوین
به قرار اطلاع اخیراً آقای عطاءالله خسروانی دبیر کل حزب ایران نوین به ‌آقای هویدا نخست‌وزیر اظهار داشته در انتخابات ‌آینده احتیاج به نیروی نفری داشته و با توجه به اینکه فرهنگیان به هیچ‌وجه در اختیار حزب نیستند و نیرو[ها]ی کارگری وابسته نیز قابل ملاحظه نمی‌باشند. بنابراین لازم است که وزارت کشاورزی در دست کسی باشد که ضمن عضویت در حزب بتواند درجریان انتخابات آینده توسط دهقانان مارا تقویت نماید و نامبردگان در نظر دارند مستمسکی به دست آورده و به جای تیمسار سپهبد ریاحی، دکتر زاهدی را به وزارت کشاورزی منصوب نمایند.
1ـ آیا تصمیمات متخذه از طرف نامبردگان فوق مورد تأیید می‌باشد.
2ـ به چه علت فرهنگیان عضو با حزب همکاری به عمل نمی‌آورند.
رونوشت برابر اصل است
اصل در پرونده خ ـ س 151 بایگانی گردید رونوشت در پرونده دولت به کلاسه 225012 بایگانی شود. 2/11/45


تقویت حزب ایران نوین توسط دهقانان!