جمشید آموزگار به همراه کابینه خود در حضور شاه


3802 بازدید

جمشید آموزگار به همراه کابینه خود در حضور شاه