جمشید آموزگار به همراه کابینه خود در حضور شاه


2650 بازدید

جمشید آموزگار به همراه کابینه خود در حضور شاه