احساسات ضد اسرائیلی مردم


1546 بازدید

احساسات ضد اسرائیلی مردم
تاریخ گزارش: 7/6/50

موضوع: مسابقات بوکس آسیائی

در مسابقاتی که قهرمانان بوکس اسرائیل در آن شرکت می‌نمایند احساسات بسیار خصمانه ای از طرف تماشاچیان نسبت به آنها ابراز می‌شود به طوری که در مسابقه دیروز چون امکان می‌رفت از طرف مردم ناراحتی برای آنها به وجود آید تیم اسرائیل کمی زودتر از موعد مقرر از محل مسابقات خارج و به هتل راهنمائی شد.