دو نامه از وزارت دربار راجع به تولیت آستانه مقدسه قم


1584 بازدید

دو نامه از وزارت دربار راجع به تولیت آستانه مقدسه قم
موضوع : مدارس فیضیه و دارالشفاء

به : 342 تاریخ 30/6/2536

از : 21 ه شماره : 1775/21روز 26/6/36 دو فقره نامه از دفتر مخصوص وزارت دربار شاهنشاهى بعنوان جناب اقبال تولیت آستانه مقدسه قم واصل که آقاى طهماسب‏نژاد معاون آستانه آنها را باز و ملاحظه که خلاصه‏اى از متن نامه‏ها بشرح ذیل میباشد.

1- نامه اول حکایت از این داشت که موضوع درخواست آستانه مبنى بر ادغام مدارس فیضیه و دارالشفاء در کمیسیون متشکله سازمان اوقاف مطرح که اعضاى کمیسیون بالاتفاق با پیشنهاد آستانه موافقت و موضوع را جهت کسب اجازه به دفتر مخصوص تقدیم و به شرفعرض ملوکانه میرسد که پس از ملاحظه دستور میفرمایند سازمان امنیت مدارس فیضیه و دارالشفاء را تحویل آستانه مقدسه قم دهد و صحن بنام رضا نامگذارى شود که قرار است با آمدن آقاى اقبال بقم موضوع عملى گردد.

نظریه شنبه : نظرى ندارد.

نظریه دوشنبه : صحت خبر مورد تائید اصلح است ادغام مدارس مورد بحث بصحن آستانه با سرعت و قبل از تخریب افکار روحانیون عملى و اقدامات مخالف احتمالى آنها را در نطقه خفه کرد.

نظریه سه‏شنبه : مأموریت