اظهارات هدایت ‏الله متین دفترى


1635 بازدید

اظهارات هدایت ‏الله متین دفترى
موضوع : اظهارات هدایت‏اله متین دفترى1شماره : 7166/20 الف تاریخ 3/4/1343هدایت‏اله متین دفترى ضمن مذاکرات خصوصى اظهار داشته است اخیرا دکتر محمد مصدق به چند سازمان جبهه ملى نامه نوشته و عنوان نموده است من هر چه خواستم آقایان رهبران و اعضاء شورا و هیئت اجرائى را وادار به مبارزه نمایم نشد و حالا شماباید توجه به وضعتان اقدام نمائید و البته تکلیفى هم نکرده است که چه بکنید نامبرده سپس افزود ما فعلاً منتظر حزب ایران هستیم و اگر حزب ایران وضعش معلوم باشد ما شروع به کار خواهیم کرد. افراد جوان حزب بایستى به تیپهائى از قبیل مهندس نظام‏الدین موحد و ناصرالدین موسوى که در تردید هستند فشار بیاورند. وى اضافه نمود در سرى نامه‏هاى اولیه دکتر محمد مصدق نامه‏اى به شوراى جبهه ملى نوشته شده بود و از روى این نامه هم کسى رونوشت نگرفته و فقط یکبار آن در شورا خوانده شد و ما هم جسته و گریخته از آن اطلاع پیدا کردیم ولى چندى پیش یک نفر از دوستان ما که یکى از اعضاء سفارت آمریکا صحبت میکرد امریکائى موبموازنامه دکتر محمد مصدق اطلاع داشت. یا این نامه را مستقیما به سفارت امریکا داده‏اند و یا از طریق سازمان امنیت به آنجا فرستاده‏اند چون سازمان امنیت با سفارت امریکا مکاتبه دارد. نامبرده سپس ادامه داد اعضاء شورا که از قول دکتر مصدق گفته بودند مصدق منظورش این است که حزب توده وارد جبهه شود.

ولى مصدق نوشته است که حزب توده وضعش معلوم است ما احزابى را میگوئیم فعالیت کنند که استقلال داشته باشند و نیز همین آقایان گفته بودند احزاب اطلاعات و اسنادى از خود به ما بدهند تا بایگانى نمائیم ولى مصدق در جواب گفته است با بودن از ما بهتران در شماها چگونه میخواهید اسناد احزاب را داشته باشید؟

هدایت‏اله متین دفترى افزود دکتر سنجابى به منزل باقر کاظمى رفته و اظهار نموده است که دکتر محمد مصدق به وسیله هدایت متین دفترى پیغامى به دکتر بقائى و از او تقاضاى همکارى نموده است. وى گفت من این موضوع را به دکتر سنجابى گفتم او هم گفت من شنیدم ولى باور نکردم گفتم اگر باور نکردى پس چرا نزد باقر کاظمى تکرار نمودى.گیرندگان : اداره کل سوم بخش 312 (2 نسخه)

به پرونده کلى جبهه ملى1050ک ضمیمه و بایگانى شود. به عرض میرساند 3/4/43

6 نسخه ماشین شود 4/4/43 بهره‏بردارى 312