نارضائی ارتش از کشتار مردم در 15 خرداد 42


1962 بازدید

نارضائی ارتش از کشتار مردم در 15 خرداد 42
به موجب سند زیر بسیاری از نظامیان از عملکرد حکومت در سرکوب قیام اسلامی مردم در 15 خرداد 1342 ناراضی بودند و بعضاً برای فرار از انجام ماموریت، غایب و پنهان می‌شدند.