استخدام مستشاران امریکایی و اروپایی


1905 بازدید

استخدام مستشاران امریکایی و اروپایی
در جلسه سوم حمل تخا قوی ئیل 1300 هیئت وزارء قرار شد آقای وزیر امور خارجه در باب مستشارهائی که تصویب شده بود از ممالک انگلیس، فرانسه، امریکا و سوئد استخدام شوند مراسلاتی بسفارت خانها بنویسند. مراسلات قرائت و تصویب شد.