استعفای آموزگار از نخست وزیری


1519 بازدید

استعفای آموزگار از نخست وزیری
جناب جمشید آموزگارشماره : 114 ـ 200 تاریخ 6/6/57گزارش مورخ 5/6/2537 حاکى از استعفاى دولت را ملاحظه کردیم. لازم میدانیم باین وسیله مراتب قدردانى و رضایت خاطر خود را به مناسبت زحماتى که شما اعضاء هیئت دولت در مدت خدمتگذارى خود در راه پیشرفت کشور متحمل شده‏اید ابلاغ نمائیم.

البته خدمات صادقانه شما همیشه ملحوظ نظر ما خواهد بود.کاخ سعدآباد به تاریخ پنجم شهریور ماه 1357 شمسى (2537 شاهنشاهى) در پاکت مخصوص ارسال شد.