انتقاد نکنید (!)


1495 بازدید

انتقاد نکنید (!)
برگرفته از مجله گزارش تاریخ – موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسیشماره: 37729/321

تاریخ : 26/11/44

موضوع : حزب ایران نوین و مساله اصلاحات ارضیظرف چند روز اخیر مهندس ارفع و دکتر یزدان‌پناه کفیلان فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین به اعضاء فراکسیون توصیه می‌نمایند که تا مدتی از جریان اصلاحات ارضی انتقاد نکنند زیرا با افتضاحی که در نتیجه نطق فولادوند در مجلس شورای ملی له اصلاحات ارضی ببار آمده مصلحت نیست از طرف اعضاء فراکسیون مطلبی گفته شود و یا آنکه در روزنامه‌های خود مطلبی بنویسند زیرا این کار به زیان دولت تمام می‌شود. گفته خواهد شد که دولت نتوانسته است اصلاحات ارضی را خوب به انجام برساند.

محترماً اطلاعیه مذکور به بخش 323 ارسال گردد. سامعی

گیرندگان : ریاست بخش 323 به منظور اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی.