مستوفی الممالک از نخست وزیران عصر رضاشاه همراه با اعضای خانواده در فرودگاه دوشان تپه ( ۱۳۱۰ )


1764 بازدید

مستوفی الممالک از نخست وزیران عصر رضاشاه همراه با اعضای خانواده در فرودگاه دوشان تپه ( ۱۳۱۰ )