اعتراض کارکنان بانک مرکزی به اشرف


2582 بازدید

موضوع : شایعه
به : تیمسار ریاست سازمان
اطلاعات و امنیت کشورشماره : 298/20/02/501/428
از : اداره دوم ـ 32 د
خبر واصله حاکیست تعدادى از مردم ضمن صحبت اظهار میداشتند که یک فقره چک به مبلغ 150 ملیون تومان در مورخه 5/9/1357 مربوط به والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوى جهت وصول و تبدیل به ارز و صادر کردن به کشورهاى خارج ببانک مرکزى برده شد ولى مسئولین بانک چک مورد نظر را پرداخت ننموده‌اند و مجددا مامورین ساواک به بانک مورد نظر مراجعه و مبلغ مذکور را وصول مینمایند که بهمین انگیزه بانک مرکزى مدت 4 ساعت تعطیل و تمام کارمندان بعنوان اعتراض دست از کار کشیده‌اند.
ارزیابى خبر. قابل بررسى است.
دقیقا تحقیق شود. 5/10
آقاى حریرى
در اجراى امر از طریق اداره کل نهم و سازمان تهران تحقیق فرمائید. 6/10
اداره کل سوم 5/10/57
 


اعتراض کارکنان بانک مرکزی به اشرف