تصاویر دیده نشده از راهپیمایی ایرانیان مقیم پاکستان در حمایت از امام خمینی(ره)


1202 بازدید

در پاییز سال 1357، پس از خروج امام خمینی(ره) از نجف، تعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم پاکستان در حمایت از ایشان دست به تظاهرات زدند. این دانشجویان همچنین اقدام دولت عراق مبنی بر تحت فشار قرار امام  برای ترک نجف را محکوم کردند.


تصاویر دیده نشده از راهپیمایی ایرانیان مقیم پاکستان در حمایت از امام خمینی(ره)