نظرات آیت‌الله سید محسن حکیم در خصوص حرمت اصلاحات ارضی از منظر اسلام


اجرای قانون اصلاحات ارضی از سوی محمدرضا پهلوی با مخالفت مراجع روبرو گردید. در این سند، حضرت آیت‌الله سید محسن حکیم در ملاقات اردشیر زاهدی با ایشان که در اسفند 1340 انجام شد، از وی خواست تا مراتب تعارض این قانون با احکام دین مبین اسلام را به اطلاع شاه برساند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
نظرات آیت‌الله سید محسن حکیم در خصوص حرمت اصلاحات ارضی از منظر اسلام