گزارش یک نشریه خارجی در باره نخست وزیری هژیر


3333 بازدید

گزارش یک نشریه خارجی در باره نخست وزیری هژیر
27/3/25 تاریخ :پرس فرانس ایندپ لندن14061640 ه س 1 = این اولین دفع ایست که عبدالحسین هژیر نخست وزیر می شود. نخست وزیر جدید در سن پنجاهمین سال است و سابقه طولانی در وزارتخانه های ایران و همچنین در خارجه داشته است و متناوباً مترجم سفارت کبرای شوروی در تهران و وزیر پیشه و هنر و معادن و نمایندۀ عالی شرکت نفت در لندن و در کابینۀ قوام 22 ماه وزیر دارائی و وزیر مشاور در کابینۀ حکیمی بوده است. بدبختانه هرچند انتخاب هژیر قوی بوده ولی اقلیّت[ ! ] هنوز نسبت به این نخست وزیر بدبین هستند. تظاهراتی در تهران تحت [ رهبری] پیشوای مذهبی [ آیت الله ] کاشانی، به وقوع پیوسته. بازار که نفوذ بزرگی دارا است امروز تماماً بسته بود. این علامتی است که اعتراض میکند. فعلاً قبل از آنکه بگوئیم عمر این کابینه جدید چقدر خواهد بود، باید فهمید که تشکیل این دولت جدید چه خواهد شد و آیا موقعی که برنامۀ خود را ایراد می کند، رأی اعتماد خواهد گرفت یا خیر . ژیکل