مدارک قدیمی


2312 بازدید

مدارک قدیمی

بليط مسافرتي از تهران به خراسان در عصر قاجار

تذکره (گذرنامه) ایرانی دوران قاجار (احمد شاه)

تذکره (گذرنامه) ایرانی دوران قاجار (احمد شاه)

تذکره (گذرنامه) ایرانی دوران قاجار (ناصر الدین شاه)، ۱۲۶۴ شمسی

شناسنامه 121 سال پیش کبودرآهنگ

شناسنامه 121 سال پیش کبودرآهنگ