قاضی محمد رهبر حزب دمکرات استان کردستان


2647 بازدید


قاضی محمد رهبر حزب دمکرات استان کردستان