مراسم توشیح فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه


3169 بازدید


مراسم توشیح فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه