ادب وزیر تعاون رژیم شاه!


1586 بازدید

ادب وزیر تعاون رژیم شاه!
سند زیر یکی از دهها سند موجود راجع به بی‌ادبی‌های «ولیان» وزیر تعاون حکومت شاه است.