خاتمه تحصن اعضاء جمعیت ایرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر


2106 بازدید

خاتمه تحصن اعضاء جمعیت ایرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر


عزیمت مهدى بازرگان به قم و خاتمه تحصن اعضاء جمعیت ایرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر

متعاقب استقرار حکومت نظامى در تهران و 11 شهر دیگر، هفت تن از اعضاء جمعیت ایرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر روز 25/6/57 (2537 شاهنشاهى)، به شهر قم عزیمت و در منزل آیت‏اله سیدکاظم شریعتمدارى تحصن اختیار نمودند

(مراتب قبلاً به استحضار رسیده است.)

به قرار اطلاع روز 28/6/57، مهدى بازرگان (عضو موسس جمعیت باصطلاح نهضت آزادى که طبق ماده 5 فرماندارى نظامى تهران دستگیر و روز 26/6/57 آزاد شده) بقم مسافرت و پس از ملاقات و مذاکره با آیت‏اله سیدکاظم شریعتمدارى به اتفاق متحصنین منزل آیت‏اله شریعتمدارى به تهران مراجعت نموده است.

ارزیابى خبر : خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.1ـ بولتنى که پیش رو دارید، بولتن ویژه‏اى است که با شماره 7329/312 و تاریخ 28/6/57 با عنوان «اظهارات مهدى بازرگان مؤسس جمعیت باصطلاح نهضت آزادى و رئیس کمیته آزادى و حقوق بشر در ایران» منتشر شد که صفحه اول که دربردارنده همین مشخصات است در اینجا نیامده. متن این سند احتمالاً بازجویى‏هاى ساواک در مدت چند روز بازداشت مهندس بازرگان است که تحت عنوان مصاحبه در اینجا آمده. مرحوم بازرگان درباره این دستگیرى و جزئیات آن در خاطرات خود حرفى به میان نیاورده. در کتاب شصت سال خدمت و مقاومت، صرفا به این نکته اشاره شده که «صبح روز 17 شهریور مهندس بازرگان و شمارى از مبارزان ملى مذهبى و اعضاى جمعیت دفاع از آزادى و حقوق بشر دستگیر و زندانى شدند. متعاقب این بازداشت‏ها چند تن از اعضاى جمعیت در اعتراض به این دستگیریها در منازل مراجع قم متحصن شدند. بازداشت بازرگان و دیگر دستگیرشدگان 10 روز بیشتر طول نکشید و روز 28 شهریور آزاد شدند.» (ج 2، ص 249) البته طبق این سند روز آزادى مرحوم بازرگان 26 شهریور است.