اعلام همبستگی درجه داران و افسران با نهضت امام خمینی


1458 بازدید

اعلام همبستگی درجه داران و افسران با نهضت امام خمینی
برابر اطلاع تلفنى یکى از کارکنان روزنامه اطلاعات که خود را از میهن‏پرستان و شاهدوستان واقعى [دانست] اظهار نمود تعداد زیادى نامه با امضاهاى بیشمارى بدفتر روزنامه اطلاعات رسیده است که خود را سربازان ـ افسران و درجه‏داران مجاهد نامیده و نوشته‏اند میخواهیم که اعلام همبستگى را با نهضت خمینى در روزنامه بچاپ برسانند لیکن من و تعدادى از همکارانم جلو این کار را گرفته‏ایم اما ممکن است همین نامه‏ها بروزنامه کیهان و آیندگان برسد و آنان با تفسیر آنها را در روزنامه بچاپ برسانند.

لذا ضروریست از طریق دولت بکلیه مسئولین جراید گفته شود از چاپ این قبیل مطالب بدون اساس و خلاف واقعیت در روزنامه‏ها خوددارى کنند.

ارزیابى : قابل تحقیق و بررسى میباشد.رکن 2

1ـ مفاد اطلاعیه تکرارى است

2ـ به روابط عمومى ابلاغ شود

از طریق وزارت اطلاعات از درج مطالب مزبور در جراید جلوگیرى گردد. 5/11/57