همراهی نظامیان رژیم شاه با امام‌‌خمینی


1568 بازدید

همراهی نظامیان رژیم شاه با امام‌‌خمینی
حقانیت مبارزات امام‌خمینی حتی افسران و نظامیان ارتش شاه را نیز به صحت راه و روش ایشان متقاعد ساخته بود. سند زیر را بخوانید.