جلسات محرمانه صهیونیستها در تهران


1767 بازدید

جلسات محرمانه صهیونیستها در تهران
گزارش اطلاعات داخلی
شماره 2ـ3ـ836
تاریخ گزارش: 12/3/37
موضوع: اقلیت مذهبی یهود

ساعت 22 روز مذکور منوچهر امیدوار ـ موسی کارمانیان ـ دکتر صفائی ـ ربی عزری ـ جمشید کشفی و بانو دکتر دوریل نماینده تجارتی اسرائیل در ایران ـ ساخور رئیس آژانس یهود و یعقوب ناموردی در محل کلوپ کورش کبیر واقع در خیابان سفارت فرانسه جلسه محرمانه‌ای تشکیل داده و در مورد وضع سیاسی و اقتصادی اسرائیل در ایران مذاکراتی نموده‌اند.
این جلسات اغلب شبها ساعتی قبل از نیمه شب در محل فوق یا محل آژانس یهود تشکیل و تصمیمات متخذه که کاملاً جنبه محرمانه دارد به مورد اجراء گذارده می‌شود.
ربی عزری کارمند صدای اسرائیل و سردبیر و نویسنده روزنامه ستاره شرق چاپ اسرائیل از روز ورود به ایران شدیداً شروع به فعالیت نموده و غالباً با دکتر دوریل و افراد متنفذ و شخصیت‌های یهود که اخیراً‌ با اسرائیل مسافرت نموده بودند ملاقات می‌نماید و حتی هوشنگ کشفی بازرگان معروف که از سرمایه‌داران یهودی است با رجال و متنفذین ایرانی در تماس بوده و در محافل و مجامع رسمی شرکت می‌نماید.