تشکر تیمورتاش از اجازه دادن به وی برای بازگشت به ایران


1488 بازدید

تشکر تیمورتاش از اجازه دادن به وی برای بازگشت به ایران


تاریخ اصل مطلب 17 آذر ماه 1305

باکو ژنرال قونسولگری ایران

حضرت وزیر دربار پهلوی

رمز نمره 76 توهّم صرف بود و به عرض رسانیدم

گر بشکافند سراپای ما جز تو نیابند در اعضای ما

تفصیل را به موقع زیارت محول میکنم