گفت و گوی مصدق و دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه در داخل هواپیماحین عزیمت به دادگاه لاهه


1667 بازدید

گفت و گوی مصدق و دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه در داخل هواپیماحین عزیمت به دادگاه لاهه