اظهارات یک فرد در مورد آموزگار


1490 بازدید

اظهارات یک فرد در مورد آموزگار
موضوع : خسروانى وزیر کار

تاریخ 18/3/44یکى از دوستان خسروانى1 وزیر کار اظهار داشته که بطور قطع دکتر آموزگار نخست‏وزیر آینده خواهند بود و در کابینه ایشان خسروانى دیگر وزیر کار نخواهد بود بلکه از مقام فعلى خود استعفا خواهد داد و تمام وقت خود را بامور حزب ایران نوین خواهد پرداخت و کوشش خواهد کرد که یک تحرک واقعى در حزب مذکور بوجود آورد و این مقدمه آن خواهد بود که بعد از دکتر آموزگار خسروانى با یک قدرت واقعى دولت را در دست گیرد.طى شماره 13366/322 ـ 19/3/44 بخش 321 ارسال شد.

این اطلاعیه در پرونده دکتر جمشید آموزگار 296 بایگانى شود.1ـ عطاءاللّه‏ خسروانى در 1298 ش در تهران تولد یافت و بعد از اخذ دیپلم براى ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. و در آن جا موفق به اخذ دانشنامه در رشته علوم اجتماعى گردید. وى خدمات دولتى خود را از وزارت کار آغاز نمود و پس از طى مراحل ادارى به عنوان وابسته وزارت کار و تبلیغات به فرانسه رفت و پس از بازگشت در شهریور 1333ش معاون مدیر عامل سازمان بیمه‏هاى اجتماعى شد و در 1337ش معاون ثابت ادارى وزارت کار شد.

خسروانى در کابینه امینى به سمت وزیر کار انتخاب شد. او از مهره‏هاى وابسته به انگلستان و دربار پهلوى بود و در دولت اقبال معاون وزیر کار در امور پارلمانى شد و در 1340ش به همراه دوستان قدیمى در دبیرستان ایرانشهر در نقش نخبگان امریکایى ظاهر گردید. وى در دولتهاى امینى و علم و منصور وزیر کار بود پس از ترور موفق حسنعلى منصور، محمد رضا پهلوى خسروانى را به دبیر کلى حزب ایران نوین برگزید. (اسفند 1343ش) وى در دولت هویدا نیز به وزارت کار گمارده شد و در 1347ش وزیر کشور شد.