تصاویری از تهران دهه 1340


1755 بازدید

تصاویری از تهران دهه 1340بهارستان


پانزده خرداد 1342 ، بهارستان

تهران قديم

خيابان سعدي

خيابان فردوسي

ساختمان پلاسکو چهار راه استانبول 1344

فردوسي جنوبي

ميدان بهارستان

ميدان توپخانه

ميدان فردوسي