الصاق اعلامیه های ضد دولتی به دیوار مدرسه فیضیه


1642 بازدید

الصاق اعلامیه های ضد دولتی به دیوار مدرسه فیضیه
گیرنده : تیمسار ریاست ساواک

شماره : 2087 / ق مبطوریکه استحضار دارند در مدرسه فیضیه پس از جریانات روز دوم فروردین اغلب اعلامیه‏هائى که با دست نوشته شده و یا بصورت کپیه تهیه شده و مفاد آن برعلیه دولت و له روحانیون بود بدیوار الصاق میگردید با اینکه بدفعات اعلامیه‏هاى مزبور جمع‏آورى میگردید معذالک باز هم در هر فرصت الصاق اینگونه اعلامیه‏ها تکرار میگردید از تاریخ 25/9/42 یک پست نگهبانى پلیس با لباس شخصى در مدرسه فیضیه گمارده شد و از آن تاریخ تاکنون دیگر نصب اعلامیه‏ها موقوف گردیده و از این عمل نتیجه مطلوب حاصل گردیده است و عکس‏العملى هم از طرف روحانیون و طلاب نشده است و عمل شهربانى نسبت بجلوگیرى از اینگونه تحریکات که اغلب شبانه و بطور محرمانه انجام میگردید شایان تقدیر است.رئیس سازمان اطلاعات

و امنیت قم

ح. بدیعى

در پرونده مدرسه فیضیه قم بایگانى شود و در صورتى که بنام فوق پرونده‏اى نبود در پرونده حوزه علمیه قم بایگانى شود 16/11 2/10اداره دوم ـ 321