انتصاب به سمت وزیر کشور


1529 بازدید

انتصاب به سمت وزیر کشور
دفتر مخصوص شاهنشاهىشماره : 7ـ200 تاریخ 12/2/53نظر به پیشنهاد جناب امیرعباس هویدا نخست وزیر جناب جمشید آموزگار را به سمت وزیر کشور و سرپرست سازمان امور ادارى و استخدامى کشور منصوب و مقرر میداریم که در انجام دادن وظایف محوله اقدام نمایند.

کاخ نیاوران به تاریخ هفتم اردیبهشت 1353