از اینکار صرفنظر بکنید


1472 بازدید

از اینکار صرفنظر بکنید
موضوع : آیت‏اله محمدرضا موسوى گلپایگانىاز : 20 ه 3 تاریخ 10/7/48

به : 316 شماره : 15837/20 ه 3

روز جمعه مورخه 4/7/48 به مناسبت ولادت حضرت على (ع) طبقات مختلف مردم جهت عرض تبریک به منزل نامبرده بالا در قم مراجعه و دست وى را مى‏بوسیدند و مداحها اشعار مذهبى مى‏خواندند. در این مجلس عده‏اى مى‏گفتند آقا (گلپایگانى) جلد دوم خمینى است. خدا انشاءاله سایه ایشان را از سر مسلمین کم نکند. همچنین اضافه نمودند، آیت‏اله شخصى را که دارد در قم سینما مى‏سازد احضار نموده و به او گفته هر مبلغى براى محوطه سینما پول داده‏اید من بیشتر از آن به شما مى‏دهم از اینکار صرفنظر بکنید ولى آن شخص حاضر نشده است.

نظریه منبع : منبع نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات : به گزارش عملیاتى خبر مراجعه شود خیام

نظریه 20 ه 3 : 20 ه 3 نظرى ندارد.

از طرف رئیس بخش 3 تابش 9/7/48

اداره کل سوم 9/7/48