اعلامیه علیه آموزگار


1562 بازدید

اعلامیه علیه آموزگار
موضوع : اعلامیه علیه مقامات دولتىبه : اشخاص مختلف

شماره : 406/303 تاریخ 8/8/44تعداد بیست پاکت محتوى اعلامیه پلى کپى شده بر علیه دکتر آموزگار وزیر دارائى براى مقامات عالیه ارسال گردید در این اعلامیه دکتر آموزگار را پسر حبیب‏اللّه‏ آموزگار دالاندار اصطهباناتى و عضو رسمى و قسم خورده سیا (سازمان جاسوسى آمریکا) و انگلیس و عضو سابقه‏دار فراماسون و نوکر حلقه بگوش دکتر امینى قلمداد نموده‏اند که دو فقره از اعلامیه‏هاى مذکور جهت استحضار به پیوست تقدیم مى‏گردد.در پرونده جمشید آموزگار وزیر دارایى بایگانى شود.

رئیس بخش 322 رشیدى 10/8