نامه وزارت جنگ به امیر لشکر شرق


2388 بازدید

نامه وزارت جنگ به امیر لشکر شرق
وزارت جنگ طهران به تاریخ 8 حوت 1301

امیر لشکر شرق

رمز نمره 542 ملاحظه شد. لازم است جواباً به ژنرال قنسول افغانستان اظهار داریدکه اتباع خارجه در هر مملکتی مرتکب جنایتی شوند، بایستی مطابق قوانین همان مملکت مجازات گردند. معذالک از اعدام تومان خان صرف نظر نمایید تا موجبات کدورتی حاصل نگردد. نمره 3178

وزیر جنگ و فرمانده کل قشون