زنان و استقلال وطن


1553 بازدید

   شیخ شامل از رهبران مذهبی و مبارز ملی ایران در قفقاز بود. هنوز هم آوازه رشادتهای ایشان، بر زبان مردم آن سامان است. شیخ شامل مبارز در راه استقلال منطقه قفقاز، برای حفظ تمامیت ارضی ایران، بعد از مبارزات بسیار به دست تزارها اسیر می‌شود. خواهر وی فاطمه خانم دنباله مبارزات برادر را علیه تزاریسم روسیه ادامه داده و همگام با دیگر زنان مجاهد آن منطقه با سالدات های روسیه می‌جنگد. سرانجام پس از وارد آوردن آسیبهای بسیار به لشکر دشمن و در هنگام محاصره کشته می‌شود. در بعضی منابع نقل است که برای آنکه زنده به دست ایشان نیفتد خود را می‌کشد. 


موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران