موج انقلاب در روستا


1488 بازدید

موج انقلاب در روستا
به : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت قم

تاریخ: 3/12/2536

از : 20 ه‍ 22

شماره: 48 ـ 1/04

موضوع: ابراهیم یعقوبی فرزند احمد

پیرو: 2ـ 108 ـ 1/4 0 ـ 7 ـ 30/11/2536

طبق اطلاع واصله در روز 29/11/2536 از طرف عده ای از اهالی روستای محمودآباد ساوه به مناسبت چهلمین روز حادثه اخیر قم ختمی در همان روستا منعقد و شعارهایی برخلاف مصالح کشور و بدگویی از شخص اول مملکت می‌نموده‌اند گفته می‌شود اغلب اهالی قریه مزبور نوارهای مضره و تحریک آمیز با خود داشته و دارند لذا احتمال دارد شخص نامبرده هم اعلامیه ارسالی در نامه پیروی را و احیاناً اعلامیه‌های دیگر را از قریه مذکور جهت پخش و توزیع به ساوه آورده بود. ضمناً یک قطعه عکس نامبرده هم به پیوست ارسال می‌گردد.

آقای تربتی شرحی به ژاندارمری نوشته شود مراقبت گردد.

ارزیابی خبر: به احتمال قوی صحت دارد

نظریه: جهت آگاهی و اقدام لازم