والاحضرت از پرداخت عوارض معافند!


2206 بازدید

والاحضرت از پرداخت عوارض معافند!
از : 302 تاریخ: 9/11/36
محترماً به استحضار می‌رساند:
سازمان اطلاعات و امنیت مازندران طی نامه‌ای اعلام داشته که در اجرای تصویب‌نامه انجمن شهر مأمورین شهرداری از کلیه کامیونهای حامل مرکبات که به تهران می‌روند مبلغی به عنوان عوارض دریافت می‌دارند (هر بیست کیلو 5 ریال) لیکن چندی قبل مأمورین شهرداری با ماشینهای متعدد حامل مرکبات برخورد و تقاضای عوارض می‌نمایند و شخصی به نام غلامعلی احمدی سرپرست باغات مهدشت والاحضرت شاهپور محمود‌رضا پهلوی خود را معرفی و مدعی می‌گردد که مرکبات مزبور متعلق به والاحضرت می‌باشد و از پرداخت عوارض امتناع می‌ورزد و شهرداری نیز با اخذ رسیدهای متعدد از دریافت عوارض خودداری می‌نماید. متن یکی از رسیدهایی که احمدی به عوض عوارض به مأمورین شهرداری داده است به شرح زیر می‌باشد:
آقای افتخار شهردار محترم ساری پیرو مذاکرات تلفنی کامیون شماره 19594 تهران الف تعداد 627 کارتن پرتقال سازمان زراعی باغات مهدشت والاحضرت شاهپور محمود‌رضا پهلوی را از ساری به تهران حمل می‌نماید. خواهشمند است دستور فرمایید مأمورین شهرداری همکاری لازم را به عمل آورند.
سرپرست باغات مهدشت غلامعلی احمدی
مراتب جهت استحضار به عرض می‌رسد.