اقدامات ساواک جهت ترغیب آیت الله گلپایگانی به مسافرت از قم در موقع افتتاح سینما در این شهر


2124 بازدید

اقدامات ساواک جهت ترغیب آیت الله گلپایگانی به مسافرت از قم در موقع افتتاح سینما در این شهر
درباره : آیت‏اله گلپایگانى عطف به 1566/21 ـ 29/3/48از : اداره کل سوم تاریخ 14/4/48

به : ریاست ساواک قم شماره : 20000/316

مراتب طى گزارشى به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید. مقرر فرمودند اگر به مشهد برود بد نیست و مى‏خواهد بگوید که در قم نبوده و سینما افتتاح شد و اگر در قم بوده مى‏توانست جلوگیرى نماید. خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به اوامر صادره به نحو غیرمحسوس و با استفاده از وجود عوامل مربوطه نسبت به ترغیب وى در زمینه مسافرتش به مشهد اقدام و نتیجه را ضمن تعیین تاریخ مسافرت و وسیله حرکت وى اعلام دارند.

مدیر کل اداره سوم. مقدم

از طرف 12/4/48

رئیس بخش 316 ـ ازغندى از طرف صالحى 12/4/48

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى

در پرونده 9292 بایگانى شود.