آمادگی های نظامی عراق قبل از تجاوز سراسری به ایران


 آمادگی های نظامی عراق قبل از تجاوز سراسری به ایران
دو سند ارائه شده که اولی مربوط به اسفند سال 1358 و دومی مربوط به آذر ماه 1358 است . بخوبی بیانگر تقویت استحکامات و تجهیزات نظامی عراق به منظور تجاوز به ایران در چند ماه بعد از آن است.