اقدامات تبلیغی آیت الله گلپایگانی توسط طلاب اعزامی به مناطق مختلف کشور


1807 بازدید

اقدامات تبلیغی آیت الله گلپایگانی  توسط طلاب اعزامی به مناطق مختلف کشور


درباره : آیت‏اله گلپایگانى

شماره : 2053/21

از : ساواک قم تاریخ 26/5/47

به : مدیریت کل اداره سوم 316

این اقدامات گلپایگانى قبلاً طى گزارش خبرى شماره 1650/21 ــ 23/4/47 به استحضار رسیده و هدف از انجام این کار روشن شده و نوع اوراق چاپى که به طلاب اعزامى به آبادیها داده مى‏شود طى شماره 1947/21 ـ 12/5/47 تقدیم گردیده است و از مفاد مندرج در اوراق چاپى که به طلاب جهت عزیمت به مناطق داده مى‏شود هدف گلپایگانى روشن است.

ضمنا به استحضار مى‏رساند که اتخاذ این تدبیر که قبل از عزیمت طلاب به آبادیها از محل انتخابیه اطلاع حاصل گردد کارى است مشکل زیرا سیدمهدى گلپایگانى طلاب موردنظر را نزد خود مى‏خواند و پس از تسلیم یک نسخه از اوراق چاپى به او ابلاغ مى‏کند در محل مأموریت خود تبلیغ و پاسخ برگ چاپى را تهیه و ارائه نماید. بدیهى است هر نوع تبلیغ در آبادیها به نام گلپایگانى خواهد بود. هرگونه اطلاعاتى در این خصوص متعاقبا به استحضار خواهد رسید.

رئیس ساواک قم. مهران

آقاى اوانى ـ آقاى صابرى 30/5

تکثیر شد

رونوشت به پرونده سیدمحمد گلپایگانى ضمیمه گردید بایگانى شود. صابرى 16/6/47