ماموریت برای خیانت


1419 بازدید

ماموریت برای خیانت
از: 6/ ﻫ تاریخ: 7/9/1349مهدی کمال دانش‌آموز کلاس ششم دبیرستان قطب که از طرفداران حسین ریاحی می‌باشد با انگشت روی کتاب ماموریت برای وطنم اثر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر گذارده و این جمله ماموریت برای خیانت را اظهار می‌دارد.

ملاحظات . به منبع آموزش داده شده مراقبت بیشتری از وی به عمل آورد.

نظریه یکشنبه . - توکلی

نظریه 56- به صحت خبر می‌توان اطمینان نمود %

فیش بررسی و ارائه شود- 14/9/49

آقای شاهرخی موضوع را پی‌گیری نمائید- 12/9