اجلاس مشترک ساواک و موساد


2468 بازدید

اسنادیکی از جلسات مشترک رؤسای سازمان اطلاعاتی ایران و اسرائیل (ساواک و موساد) حکایت دارد.

مجموعه ای از اسناد ساواک که اشاره به فعالیت های موساد در ایران دارد از طریق لینک های زیر قابل مشاهده می باشد:

https://psri.ir/?page=post&id=cah1cas2

https://psri.ir/?page=post&id=37jfrp0p

https://psri.ir/?page=post&id=cah1cas2

https://psri.ir/?page=post&id=5sbirs64

https://psri.ir/?page=post&id=rfmrlmmg

https://psri.ir/?page=post&id=ftab67cq

https://psri.ir/?page=post&id=efsctijy

https://psri.ir/?page=post&id=ei88h1om

https://psri.ir/?page=post&id=660wqef3

https://psri.ir/?page=post&id=eu6wyfg9

https://psri.ir/?page=post&id=gbo7z8nx

https://psri.ir/?page=post&id=av3vhrel

https://psri.ir/?page=post&id=ht930j02

https://psri.ir/?page=post&id=fagazgou

https://psri.ir/?page=post&id=6gc5hugn

https://psri.ir/?page=post&id=hq4xzbl7

 

 

 


اجلاس مشترک ساواک و موساد