اسماعیل جلایر


914 بازدید

اسماعیل جلایر

اسماعیل جلایر در دایره نقاشان درباری قاجار، با همه توش و توان هنری، چندان موردتوجه قرار نگرفته است.

وی هنرمندی طرفه کار و به غایت تیزدست بود و از لحاظ چالاکی و طراوت قلم به بسیاری دیگر پیشی داشت.

اسماعیل جلایر از دورا کودکی تحت القائات صوفیانه پدرش قرار گرفت و این تأثیرات بعدها در آثار او به نوعی سرریز شد. او در شیوه هنری خود نگرش تازه‌ای را به نمایش گذاشت. وی به خطاطی و خوشنویسی نگاهی دگر باره انداخت و با بهره‌گیری از آن، تابلوهای نقاشی خط زیبایی پدید آورد، که در جای خود نو بود و هنرمندانی را که در این عرصه می‌کوشیدند، پشت سر گذاشت.

شاید وی را از نخستین نقاشانی بدانیم که چهره عارفان ایران را با رویکردی واقع گرایانه و متخیلانه باز نموده است. «مرقع درویشان» که اوج کمال به کارگیری اسلوب پرداز در قطعات نقاشی اوست، شماری از پیکره عرفای ایران را در بر می گیرد، به طوری که از زیر موج خیال‌پردازی‌های واقع گرایانه نگاه جلایر، پیکره عارفان سر بر می‌آورد. این گرایش در نوع خود نو و مبتکرانه و با عواطف و دریافت صوفیانه ترکیب شده بود.

فهرست مطالب کتاب:

پیش از هر چیز

زندگی اسماعیل جلایر

شیوه نقاشی اسماعیل جلایر

کارستان هنری اسماعیل جلایر

منابع

«اسماعیل جلایر» نگاشته دکتر یعقوب آژند در 36 صفحه از سوی انتشارات پیکره در تهران در سال 91 منتشر شده است.

شماره ثبت این کتاب در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی 525673 می‌باشد.


http://www.ical.ir