آیت الله گلپایگانی : بازدید هر کسى مى‏رفتیم فردایش او را مى‏گرفتند


1532 بازدید

آیت الله گلپایگانی : بازدید هر کسى مى‏رفتیم فردایش او را مى‏گرفتند
موضوع : اقدامات سید محمدرضا گلپایگانىاز : 20 ه 3 تاریخ 15/6/48

به : 316 شماره : 15404/20 ه 3

آیت‏اله گلپایگانى در جریان آتش‏سوزى مسجدالاقصى اعلامیه‏اى تهیه و جهت چاپ به چاپخانه‏هاى قم مراجعه مى‏نماید لیکن چاپخانه‏هاى مزبور از این کار خوددارى مى‏نمایند در صورتى که مصاحبه آیت‏اله شریعتمدارى در روزنامه‏ها چاپ و منتشر گردید بدیهى است این امر عکس‏العمل مؤثرى به نفع آیت‏اله گلپایگانى و به ضرر آیت‏اله شریعتمدارى داشت و موجب گردید که گلپایگانى به نفع خود استفاده تبلیغاتى نماید

به طورى که در پاره‏اى جلسات خصوصى اظهار داشته ما در مشهد بازدید هر کسى مى‏رفتیم فردایش او را مى‏گرفتند لذا من به دیدن هر کسى که مى‏رفتم مى‏گفتم منتظر باش فردا جلبت مى‏کنند.

نظریه منبع : اگر بنا باشد که اقدامات گلپایگانى از طرف دولت خنثى گردد بایستى افرادى که وجهه ملى ندارند با آنها همصدا شوند. چنانچه در قضیه خمینى مشاهده شد هر یک از مراجع با وى همصدا شدند باز هم به نفع خمینى تمام شد و اسمى از سایر مراجع نماند. باید کارى کرد که مراجع طراز اول همیشه تک رو باشند در حال حاضر نیز باید مراقبت آیت‏اله خوانسارى بود که با گلپایگانى همصدا نشود زیرا پسر آقاى خوانسارى داماد گلپایگانى بوده و تا حد زیادى تحت تأثیر دستگاه گلپایگانى مى‏باشد و قهرا در آیت‏اله خوانسارى نیز مؤثر است.

نظریه رهبر عملیات : نظریه منبع مورد تأیید است. کوهک

نظریه 20 ه 3 : 20 ه 3 نظرى ندارد.

اداره کل سوم 13/6/48