علت جلوگیری از منبر آیت الله فلسفی


1542 بازدید

علت جلوگیری از منبر آیت الله فلسفی


موضوع : شیخ محمد تقى فلسفى

تاریخ 14/11/50

نامبرده بالا که چند روزى بود در مسجد جامع بازار بمنبر میرفت بعداز ظهر روز 10/11/50 جهت سخنرانى به مسجد نیامد و مردم به یکدیگر میگفتند از طرف سازمان امنیت او را ممنوع المنبر کرده‏اند در آن میان مرتضى تجریشى بیکى از شرکت کنندگان گفت برو پشت بلند گو و بمردم بگو منبر فلسفى به دستور سازمان امنیت ممنوع شده است ولى بعدا از اینکار منصرف شد و بآن شخص گفت شما را میشناسند خوب نیست و چند نفر دیگر را صدا کرد و بآنها گفت بروید در گوشه کنار مسجد بمردم بگوئید سازمان امنیت فلسفى را ممنـوع المنبر کرده اسـت ضمنا یکى دیگر از شرکت کنندگان بنام مهـدى ثقفـى که دانشجـوى دانشگاه آریامهـر و برادر همسر خمینى میباشد و در همان جلسه حضور داشته بطور خصوصى براى یکى از دوستانش گفته است چندى قبل از طرف سازمان امنیت عکس یک مرد لخت را در حالى که با زنى در آغوش هم میباشند چاپ و در بازار توزیع شده منتها بجاى آن مرد عکس سر فلسفى را چاپ کرده‏اند که نشان بدهند صاحب عکس فلسفى میباشد البته چند سال قبل هم از این نوع کارها کرده‏اند و چون قرار بود امشب فلسفى راجع به این موضوع صحبت بکند از منبرش ممانعت بعمل آورده‏اند.

نظریه شنبه.نظرى ندارد. نظریه

یکشنبه. هر گونه سئوالى پیرامون اظهارات مهدى ثقفى از او بشود موجب شناسائى منبع خواهد شد. ضمنا مهدى ثقفى و مرتضى تجریشى در 312 و 351 سابقه دارند. آمال نظریه سه شنبه. نظریه یکشنبه مورد تایید است. سپاهى