تحریم خرید محصولات شرکت ایران گاز از سوی آیت الله گلپایگانی


1501 بازدید

تحریم خرید محصولات شرکت ایران گاز از سوی آیت الله گلپایگانی


محترما معروض میدارد :نامه پیوست از طرف آقاى استورم مدیرعامل شرکت ایران گاز میباشد و خلاصه ترجمه آن بشرح زیر است :

شرکت مذکور که یک شرکت ایرانى ـ دانمارکى است در سال 1337 تأسیس شده و با بهره‏گیرى از ثبات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى ایران بمرحله‏اى از توسعه رسیده است که در حال حاضر 31% بازار گاز ایران را در دست دارد و بخاطر کوششهاى بسیار کارشناسان شرکت و تأسیسات مدرن و مطمئنى که دارند در بازار شهرت خوبى بدست آورده و توانسته‏اند تاکنون از بروز هرگونه حادثه ناشى از انفجار گاز جلوگیرى نمایند.

چون اقلیت سهام این شرکت به آقایان ایرج ثابت و هرمز ثابت تعلق دارد برخى از افراد شرکت مذکور را یک شرکت بهائى قلمداد نموده و در مورد خرید محصولات این شرکت نظر آیت‏اله گلپایگانى را استفسار نموده‏اند و فتواى آیت‏اله مذکور در این زمینه حاکى از ممنوعیت خرید و معامله با آن شرکت بوده است (فتوکپى بپیوست میباشد) و حتى نظر آیت‏اله گلپایگانى در هزاران نسخه تکثیر و در شهرهاى مختلف کشور پخش شده است و در نتیجه تعدادى از مشتریان سیلندرهاى گاز شرکت مذکور را پس داده‏اند و تعدادى از نمایندگان فروش نیز خواستار لغو قرار داد خود با این شرکت گردیده‏اند و چون این مسئله یک مشکل مذهبى میباشد و مقامات شرکت نمیتوانند در این زمینه به پلیس یا ژاندارمریها محل مراجعه نمایند و از طرفى تعدادى از انبارها و تأسیسات گازپرکنى شرکت حاوى مقادیر زیادى گاز هستند که اگر این وضعیت رو به وخامت نهد ممکن است بصورت مراکز خطرناکى براى انجام مقاصد سوء درآیند و همچنین سرمایه‏گذاران خارجى شرکت نیز که از سرمایه‏گذارى خود در ایران مطمئن بوده‏اند بتدریج دچار نگرانى شده‏اند.

مدیرعامل شرکت مذکور از حضور تیمسار ریاست معظم ساواک استدعا دارد باین مشکل آنان توجه خاص مبذول فرموده و مقرر بفرمایید اقدامات لازم براى متوقف کردن اینگونه تبلیغات سوء برعلیه آن شرکت بعمل آید.

اداره کل سوم این آخوندبازى کى باید تمام شود بررسى کنید اصولاً چه باید کرد. سپهبد نصیرى

341 با نظر و همکارى 312 اقدام و نتیجه را گزارش نمایند

415/28

به عرض ریاست اداره کل رسید فرمودند بایگانى شود.