شعبان در اسرائیل!


3116 بازدید

شعبان در اسرائیل!
از : اداره دوم اطلاعات و ضداطلاعات تاریخ : 21/9/1349
به : ر. ک ساواک شماره : 64 ـ 100/09/7001
شعبان جعفری
برابر اطلاع واصله‌:
1ـ شعبان جعفری روز 18/8/49 جهت معالجه به کشور اسرائیل وارد و روز 1/9/49 با هواپیمای ال آل به تهران عزیمت نموده است‌.
2ـ در مدت اقامت وی در آن جا از طرف وزارت امورخارجه اسرائیل چند روز یک دستگاه ماشین سواری برای گردش در اختیار نامبرده بوده و ضمناً خانم ورد رئیس شعبه کشورهای خاورمیانه یک مهمانی ناهار ترتیب داده است که چند نفر از یهودیان ایرانی در آن شرکت داشتند. 3ـ بطوری که شخصی به نام سلیم رحیم‌پور متولد قصر شیرین که فعلاً تبعه اسرائیل است (طبق گفته خود نامبرده کارمند پلیس است‌) اظهار نموده گویا چند نفر می‌خواسته‌اند شعبان جعفری را به قتل برسانند و روز جمعه 29/8/49 چند نفر مزبور از طرف پلیس بیمارستان تالاشومر بازداشت شده‌اند که در میان آنها یک نفر یهودی ایرانی تبعه اسرائیل به نام ابراهیم اسحاقی فرزند یوسف متولد قصر شیرین که در سال 1950 جزو حزب توده بوده و همان سال به اسرائیل مهاجرت کرده و یک نفر دیگر به نام ابراهیم داوری فرزند احمد داوری کارمند فعلی سازمان برنامه و اهل قصر شیرین است بوده‌اند.
4ـ همان شخص اظهار می‌کرده آمدن شعبان جعفری را نیز برادر ابراهیم اسحاقی به نام منشی اسحاقی که فعلاً در قصر شیرین مغازه خرازی دارد اطلاع داده‌. 5ـ ترتیب آمدن جعفری برای معاینات به اسرائیل را عزت خالو و مهدی قصاب که در محل یهودیها هستند داده بوده‌اند.
ارزیابی خبر: خبر تصور می‌رود صحیح باشد.
نظریه : ضمن این که مطالب بالا در اسرائیل اظهار گردیده ممکن است اظهار کننده روی اغراض شخصی و نداشتن روابط خوبی با ابراهیم اسحاقی چنین مطالبی را بیان نموده باشد.