گزارش نحوه قتل کلنل پسیان در جعفرآباد به دست کردها


1538 بازدید

گزارش نحوه قتل کلنل پسیان در جعفرآباد به دست کردها