قیمیت یک میلیون فشنگ در نامه تیمورتاش به دربار


2635 بازدید

قیمیت یک میلیون فشنگ در نامه تیمورتاش به دربار


از مسکو

دفتر مخصوص شاهنشاهی

یک میلیون فشنگ، هشتادوسه هزار و هفتصد منات در موقع تحویل قیمت دارد. مخارج کرایه اضافه -- تردید چون خود بنده با پست هوایی سرزده خیال حرکت از مسکو را دارم متمنی است مراتب را به عرض خاکپای مبارک همایونی برسانید. برای خرید فشنگ این روزها به شارژدافر سفارت ایران دستورالعمل داده شده در صورت لزوم با رمز وزارت خارجه مشروحاً بفرمایید. میرزا ابراهیم خان هم روز سه شنبه طرف طهران حرکت میکند. 48 تیمورتاش409/ 13 مهرماه

بهعرض رسید

[خطچین و کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده نشانه کشف نشدن رمز و تردید مامور رمز در تشخیص آنهاست]